POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firmy ATAO Renata Batkiewicz oraz Firmy Władysław Batkiewicz

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ochrona prywatności osób korzystających z serwisu http://www.atao.co, http://www.funkcjonalnaterapiatrzewi.pl, http://www.staroslowianskimasazbrzucha.pl, http://www.mikrokinezyterapia.org jest dla nas kluczowa, stąd Firmy ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz –właściciele serwisów, dokładają starań, by taką prywatność zapewnić.

Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług stworzyliśmy niniejszy dokument, który nazywamy Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa które ci przysługują, jak i nasze obowiązki, które przestrzegamy aby zagwarantować, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

DEFINICJE

By było jasne o czym mówimy, postanowiliśmy zdefiniować używane przez nas pojęcia:

http://www.atao.co, http://www.funkcjonalnaterapiatrzewi.pl, http://www.staroslowianskimasazbrzucha.pl, http://www.mikrokinezyterapia.org to 2 Firmy: ATAO Renata Batkiewicz, Regon: 364038294, NIP: PL7811551795 oraz Władysław Batkiewicz, Regon: 272059962, NIP: 6481009821 – właściciele serwisów http://www.atao.co, http://www.funkcjonalnaterapiatrzewi.pl, http://www.staroslowianskimasazbrzucha.pl, http://www.mikrokinezyterapia.org

Strefa kursanta/konto  – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis  – serwisy internetowe http://www.atao.co, http://www.funkcjonalnaterapiatrzewi.pl, http://www.staroslowianskimasazbrzucha.pl, http://www.mikrokinezyterapia.org należące do Firm: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz – w ramach których Firmy świadczą swoje usługi.

UżytkownikKursant – pełnoletnia osoba fizyczna, bądź prawna, która korzysta z oferowanych usług.

Szkolenia/Kursy – usługi oferowane przez Firmy: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz.

Ty, Twój – Użytkownik/kursant.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu są: Firmy: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz – właściciele serwisów: http://www.atao.co, http://www.funkcjonalnaterapiatrzewi.pl, http://www.staroslowianskimasazbrzucha.pl, http://www.mikrokinezyterapia.org

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 1. a) mailowo: batkiewicz.rw@gmail.com;
 2. b) pisemnie: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz, ul. Wyzwolenia 2/3, 41-800 Zabrze;
 3. c) telefonicznie: +48 730 666 736

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Firmy: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz przetwarzają dane osobowe Użytkowników/Kursantów zalogowanych i podanych w formularzu zgłoszeniowym. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail, w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP i nazwa firmy. W przypadku gdy użytkownik życzy sobie wysyłki na inny adres niż adres wskazany w danych – także adres do wysyłki.

Zakres danych osobowych Użytkownika/Kursanta przetwarzanych przez nas jest tożsamy.

Powyższe dane są niezbędne do wykonania umowy, realizacji usługi.

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika/Kursanta uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu Firm: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz, wykorzystuje w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, tj.:

 1. a) Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie

Zakres danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Cel: wykonanie umowy, usługi.

Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. b) Rozpatrywanie reklamacji i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną reklamacji lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do reklamacji lub wniosku

Cel: rozpoznanie reklamacji, wniosku czy zapytania.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

 1. c) Dokonywanie rozliczeń

Zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP.

Cel: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych

Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. d) Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Cel: poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Serwisu

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. e) kontakt z Firmami: ATAO Renata Gołaszewska oraz Władysław Batkiewicz

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną kontaktu, dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania. Kontakt może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej.

Cel: odpowiedź na zapytanie

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenie i podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Twoje żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy.

 1. f) marketing bezpośredni 

zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres mailowy.

Cel: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów i innych korzyści.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem,  jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Nadto, dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) dostawcy usług,z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. b) Podmioty przetwarzające. 
 3. Korzystamy lub planujemy korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
 4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe czy konsultacyjne
 5. c) inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:
 6. bankom i podmiotom, za pośrednictwem których realizowane są płatności
 7. Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia przesyłki.
 1. podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.
 2. d) Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Firmy: ATAO Renata Batkiewicz oraz Władysław Batkiewicz Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, których realizacje zobowiązani jesteśmy zapewnić.

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: Batkiewicz.rw@gmail.com

Pamiętaj, masz prawo do:

 1. a) dostępu do Twoich danych

Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. b) żądania sprostowania Twoich danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać także samodzielnie w ustawieniach Profilu, jeśli jesteś Użytkownikiem Zalogowanym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 1. c) żądania usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 1. d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 1. e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 1. f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 1. g) wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, dlatego dokładamy starań by spełnić odpowiednio wysokie standardy. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce cookies.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Podążając za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa, dostosowujemy do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem świadczenia usług oraz przepisami prawa.

Wróć na stronę główną

-> https://atao.pl <-